Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století. Historie počasí a hydrometeorologických extrémů.

Autoři: Rudolf Brázdil, Hubert Valášek, Jarmila Macková

Brno, hlavní město Moravy, se stalo v 1. polovině 19. století významným průmyslovým, obchodním a kulturním centrem. Potřeby hospodářského rozvoje a koncentrace vzdělaných lidí vedly k tomu, že zde vznikaly společnosti a spolky, které usilovaly o promítnutí nových vědeckých poznatků do praxe. Oblastí, která nacházela praktické uplatnění a byla i předmětem všeobecného zájmu, byla nepochybně i meteorologie. Osobou Ferdinanda Knittelmayera a jeho meteorologickými pozorováními od roku 1799 začínají v Brně systematická meteorologická měření, mající do současnosti více než dvousetletou tradici. První polovina 19. století, jíž je věnována právě tato publikace, byla pionýrským obdobím předcházejícím začátkům pozorovací sítě meteorologických stanic, organizované od roku 1851 centrálně Ústředním ústavem pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni. Řada významných brněnských osobností se podílela na formování vědeckých meteorologických poznatků a s velkým úsilím a pečlivostí shromažďovala meteorologická data, která ani po stoletích neztratila na svém významu. Naopak tyto údaje se mohou stát základem pro dnešní analýzu klimatických podmínek tohoto období. Díky publikační řadě „Brno v minulosti a dnes“, konkrétně jeho suplementa, se objevila možnost uceleného zpracování poznatků o počátcích meteorologických pozorování a historie počasí v Brně v 1. polovině 19. století a zároveň i osvětlení jedné fáze dějin brněnské meteorologie, nyní předkládané v knižní podobě čtenáři.

452 s., 14 barevných příloh, 8 vložených příloh