Meteorologické extrémy a jejich dopady v českých zemích od 16. století

Název projektu: GA205/01/1067 Meteorologické extrémy a jejich dopady v Českých zemích od 16. století

Období řešení: 2001-2003

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolunavrhovatelé: PhDr. Oldřich Kotyza (Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice), RNDr. Josef Štekl, Csc. (Ústav fyziky atmosféry
AV ČR
, Praha), RNDr. Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav, Praha)

Spolupracovníci: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Abstrakt:

Studují se meteorologické extrémy s dopady na přírodu a společnost v Českých zemích od 16. století. Analyzují se extrémně teplé, studené, vlhké a suché měsíce, povodně, vichřice, pozdní (časné) mrazy a krupobití, a to jednak na základě měřených údajů, je dnak na základě písemných zpráv o počasí. Provádí se analýza časové a prostorové variability meteorologických extrémů v období 1961-2000. Vybrané extrémy jsou hodnoceny ze synopticko-klimatologického hlediska a je podána jejich typizace. Pro pětisetleté chronologie extrémů s významnými dopady se hodnotí změny v jejich frekvenci, intenzitě, sezonalitě a dopadech. Studuje se jejich vazba na kolísání klimatu a na současné globální oteplování. Je podána syntéza kolísání meteorologických extrémů a jejich dop adů v Českých zemích od 16. století do současnosti.

Hlavní témata výzkumu:

Vytvoření databáze dokumentárních údajů o hydrometeorologických extrémech a jejich dopadech v České republice v období 1500-1999. Rozpracování metodologie historicko-klimatologického výzkumu hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů. Datová základna, metodologie, současný stav a perspektivy historické klimatologie v ČR a v Evropě. Analýza časných přístrojových a systematických denních vizuálních záznamů počasí. Metoda odhadu hustoty rozdělení a wavelet analýza při studiu kolísání dlouhých teplotních řad. Kolísání a trendy výskytu extrémně teplých, studených, suchých a vlhkých období podle měsíčních hodnot v období přístrojových pozorování. Statistická analýza nárazů větru, jarních mrazů, krupobití a povodní v období 1961-1990 (2000). Extrémní denní úhrny srážek v období 1879-2002 a jejich synopticko-klimatologické příčiny s možností aplikace v prognóze. Diagnóza, statistická analýza, syntéza a synopticko-klimatologická analýza vybraných hydrometeorologických extrémů (jarní mrazy, silné větry, tornáda, krupobití, povodně) a jejich chronologií se zřetelem na jejich časová a prostorová kolísání, sezonalitu, intensitu a dopady v období 1500-1999. Vztah mezi kolísáním hydrometeorologických extrémů v ČR a celkovým klimatickým trendem na Zemi za posledních 500 let (malá doba ledová, období globálního oteplování). Využitelnost výsledků pro přírodní a společenské vědy pracující s poznatky o extrémech a jejich dopadech při studiu vývoje přírodního prostředí a analýze jejich dopadů na člověka a společnost.

Publikace:

Brázdil, R. (2002): Meteorologické extrémy a povodně v České republice – přirozený trend nebo následek globálního oteplování? Geografie – Sborník České geografické společnosti, 107, 4, 349-370.

Brázdil, R. (2003): What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes? In: 6. Deutsche Klimatagung - Klimavariabilitaet 2003. Alfred-Wegener-Stiftung, Potsdam, 78-81.

Brázdil, R. (2003): Historical climatology and its progress after 1990. In: Laszlovszky, J., Szabó, P., eds.: People and Nature in Historical Perspective. Central European University, Department of Medieval Studies & Archaeolingua, Budapest, 197-227.

Brázdil, R. (2003): Poučení z historických povodní v Česku. Veronica, 17, 2, 4-6.

Brázdil, R. (2003): Meteorological extremes in the Czech Republic: data, methods, fluctuations, impacts. In: En memoria de D. Antonio López Gómez. Publicationes de la AEC, ser. B, č. 2, s. 33-59.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Štekl, J., Kotyza, O., Valášek, H., Jež, J. (2004): History of Weather and Climate in the Czech Lands VI: Strong winds. Masaryk University, Brno, 378 s.

Brázdil, R., Chromá, K., Tolasz, R. (2003): Kolísání extrémně vlhkých a extrémně suchých měsíců v České republice. Meteorologické zprávy, 56, 3, 73-79.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2001): Meteorologické záznamy děkana Bartoloměje Michala Zelenky z Čech z let 1680-1682, 1691-1694 a 1698-1704. Meteorologické zprávy, 54, 5, 145-155.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2001): Současná historická klimatologie a možnosti jejího využití v historickém výzkumu. Časopis Matice moravské, 120, Supplementum1, 17-59.

Brázdil, R., Macková, J., Sviták, Z., Valášek, H., Hradil, M. (2002): Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775. Meteorologické zprávy, 55, 2, 50-60.

Brázdil, R., Pfister, Ch., Wanner, H., von Storch, H., Luterbacher, J. (2005): Historical Climatology in Europe - the State of the Art. Climatic Change, 70, 3, 363-430.

Brázdil, R., Valášek, H. (2002): Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 107, 1, 1-22.

Brázdil, R., Valášek, H. (2003): Use of historic data in studying damage due to natural disasters at the domain of Pernštejn in the period 1694-1718 and as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes. Meteorologický časopis, 6, Bratislava, 1, 3-13.

Brázdil, R., Valášek, H. (2003): Počasí v Brně a okolí v letech 1767-1790 podle záznamů Jana Nepomuka, svobodného pána Hausperského z Fanálu. Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, 17, 399-433.

Brázdil, R., Valášek, H., Kotyza, O. (2004): Meteorological records of Michel Stueler of Krupka and their contribution to the knowledge of the climate of the Czech Lands in 1629-1649. In: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University, Olomouc, 95-112.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2002c): Meteorologická pozorování P. Tadeáše Štiky v Počaplech z let 1788-1789. Meteorologické zprávy, 55, 5, 151-157.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2003): Climate in the Czech Lands during the 1780s in light of the daily weather records of parson Karel Bernard Hein of Hodonice (south-western Moravia): Comparison of documentary and instrumental data. Climatic Change, 60, 3, s. 297-327.

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003): Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters. Geografický časopis, 55, 4 325-353

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003): Historical economic data as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes in the Czech Republic. In: Dealing with Diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Proceedings. Charles University, Praha, 23-28.

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2003): Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Atmospheric Research, 67-68, 95-116.

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2003): Strong winds in the Czech Lands during the 16th-20th centuries. In: Dealing with Diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Proceedings. Charles University, Praha, 33-38.

Horová, I., Zelinka, J., Brázdil, R., Budíková, M. (2003): Density estimate and its application to analysis of temperature series. Environmetrics, 14, 87-102.

Pišoft, P., Kalvová, J., Brázdil, R. (2004): Cycles and trends in the Czech temperature series using wavelet transform. International Journal of Climatology, 24, 12, s. 1661-1670

Sturm, K., Glaser, R., Jakobeit, J., Deutsch, M., Brázdil, R., Pfister, Ch., Luterbacher, J., Wanner, H. (2001): Hochwasser in Mitteleuropa seit 1500 und ihre Beziehung zur atmosphaerischen Zirkulation. Pettermans Geographische Mitteilungen, 145, 6, 14-23.

Wanner, H., Beck, Ch., Brázdil, R., Casty, C., Deutsch, M., Glaser, R., Jacobeit, J., Luterbacher, J., Pfister, Ch., Pohl, S., Sturm, K., Werner, P. C. Xoplaki, E. (2004): Dynamic and socioeconomic aspects of historical floods in Central Europe. Erdkunde, 58, 1, 1-16.