Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných plodin v letech 1801-2007

Název projektu: GA521/08/1682 Vliv variability klimatu a meteorologických extrémů na produkci vybraných zemědělských plodin
v letech 1801 až 2007

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2008-2010

Navrhovatel: Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D. (Ústav agrosystémů a bioklimatologie, AF, MZLU Brno)

Spolunavrhovatelé: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno), RNDr. Martin Dubrovský, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR), Dr. Ing. Martin Možný (Agrometeorologická observatoř Doksany, ČHMU Doksany)

Spolupracovníci: Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. (Ústav agrosystémů a bioklimatologie, AF, MZLU Brno),
doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. (Geografický ústav PřF MU, Brno), Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.
(ČHMU Brno), PhDr. Hubert Valášek (MZA Brno)

Cíle projektu:

Podstatou projektu je posoudit dopad klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných plodin ve dvou zemědělsky významných regionech. První fáze projektu spočívá v rekonstrukci neobvykle dlouhých datových řad (1801-2007) pro:

  (A) Produkční parametry na různých úrovních (lokalita/farma/okres,

  (B) Používané technologie např. osevní postupy, hnojení, odrůdy apod.,

  (C) Denní meteorologická data a další parametry prostředí např. půdní charakteristiky.

Následně bude využito řady agrometeorologických indexů a dynamických růstových modelů k zodpovězení následujících otázek:

  (1) Lze detekovat dopady změny klimatické variability a četnosti/intenzity výskytu extrémních jevů do rostlinné produkce v posledních 200 letech?

  (2) Změnila se zranitelnost rostlinné produkce v důsledku klimatické variability či výskytu meteorologických extrémů (např. vlivem nových pěstebních technologií nebo změn v klimatické variabilitě samé?

  (3) Jak vhodné jsou současné pěstební technologie ve světle pozorované klimatické variability v posledních 200 letech?

  (4) Lze části pozorovaných klimatických záznamů využít jako analog očekávaných klimatických podmínek?

  (5) Jak bylo v takových obdobích postiženo zemědělství a jaké byly adaptační mechanismy?

Publikace:

Brázdil, R., Zahradníček, P., Dobrovolný, P., Kotyza, O., Valášek, H. (2008): Historical and recent viticulture as a source of climatological knowledge in the Czech Republic. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 113, 4, 351–371

Brázdil, R., Trnka, M., Dobrovolný, P., Chromá, K., Hlavinka, P., Žalud, Z. (2008): Variability of droughts in the Czech Republic, 1881-2006. Theoretical and Applied Climatology (on line). DOI: 10.1007/s00704-008-0065-x

Zahradníček, P. (2009): The temporal dynamics of the grapevine phenophases and thein prediction for future. In: Přibylova, A., Bičařova, S. (eds): Sustainable development and Bioclimate. Stará lesná 5-8.10.2009. Slovenská bioklimatologická společnost, ISBN: 978-80-900450-1-9, 180-182

Zahradníček, P., Hájková, L. (2009): Vliv meteorologických prvků na vybrané fenologické fáze révy vinné a jejich časová dynamika. Meteorologické Zprávy, 62, 3, 51-59