Historické a současné povodně v České republice: příčiny, sezonalita, trendy, dopady

Název projektu: GA205/03/Z016 Historické a současné povodně v České republice: příčiny, sezonalita, trendy, dopady

Období řešení: 2003

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolunavrhovatelé: RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (Český hydrometeorologický ústav), PhDr. Oldřich Kotyza (Oblastní muzeum v Litoměřicích)

Studium povodní a jejich dopadů představuje v současné době jeden z nejaktuálnějších výzkumných problémů, protože povodně způsobují každoročně velké ztráty lidských životů a obrovské materiální škody. V plné míře to platí i pro ČR, kde po období relativního klidu ve 2. polovině 20. století přišly zvláště ničivé povodně v letech 1997 a 2002. Jejich studium je tak nezbytným prostředkem k provádění preventivních opatření a tím i k minimalizaci možných materiálních ztrát a lidských obětí. S ohledem na dlouhou dobu opakování velkých povodňových katastrof jsou řady systematických hydrologických pozorování až na výjimky poměrně krátké. Proto je třeba poznatky z období hydrologických měření rozšířit na základě excerpce údajů z dokumentárních zdrojů, které obsahují také četné informace o jejich dopadech na přírodu a společnost. Jako závažná se jeví otázka stávajících trendů výskytu a intenzity povodní v kontextu pokračujícího procesu globálního oteplování, kde vývojové trendy sice ukazují od 19. století pokles četnosti a N-letosti povodní, ale výskyt povodňových katastrof v posledních letech by mohl signálem možného a nebezpečného obratu. Právě materiály Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) upozorňují na možnost růstu a intenzity extrémů při pokračujícím trendu vývoje klimatu. Řešení grantu je tak příspěvkem k řešení výše naznačených problémů, a to jak v teoretické úrovni, tak i s využitelností výsledků v praxi v oblasti povodňového managementu. Byly získány nové a zatím nejkomplexnější poznatky o kolísání povodní ve vybraných povodích (Vltava, Labe, Ohře, Odra, Morava) a jejich dopadech v ČR. Byla vytvořena databáze historických zpráv o povodních a jejich dopadech v ČR za posledních 500 let, využitelná v dalším hydrologickém, klimatologickém či jiném přírodovědně nebo historicky orientovaném výzkumu a poskytnutá na CD-ROM pro potřeby MŽP ČR. Při řešení byly získány také cenné poznatky metodického charakteru, týkající se analýzy historických a současných povodní, stejně jako jejich percepce. Výsledkem řešení je rukopis monografie věnované dosaženým výsledkům grantu. Část výsledků byla prezentována v mezinárodním měřítku v podobě publikace o povodních v ČR během posledního tisíciletí.

Publikace:

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kakos, V., Kotyza, O. (2004): Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In: Flood Risk Management Hazards, Vulnerability, Mitigation Measures. Ostrov u Tise, 35-46.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kakos, V., Kotyza, O. (2006): Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In: Flood Risk Management: Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures. Springer, Dordrecht, 247-259

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (2004): Floods in the Czech Republic during the past millennium. La Houille Blanche, 5, 50-55.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (2004):. Floods in the Czech Republic during the past millennium. In: Etiages et crues extremes régionaux en Europe perspectives historiques. Societe Hydrotechnique de France, Paris, 81-88.