Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR)

Název projektu: IAAX00130801 Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech
Strážnického Pomoraví (ČR)

Poskytovatel: Grantová agentura Akademie věd České republiky

Období řešení: 2008-2011

Navrhovatel: RNDr. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Spolunavrhovatelé: PhDr. Helena Svitavská-Svobodová, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice), RNDr. Tomáš Grygar, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Řež), Ing. Ivo Světlík (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež), Prof. RNDr. Rudolf
Brázdil, DrSc.
(Geografický ústav PřF MU, Brno), Ing. Vojtěch Beneš (G IMPULS Praha spol. s r. o.)

Spolupracovníci: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Cíle řešení:

Projekt je zaměřen na detailní záznam vodní a větrné eroze ve Strážnickém Pomoraví na dolním toku řeky Moravy v průběhu holocénu a zvláště během posledního tisíciletí. Hlavním cílem je odhadnout, do jaké míry byla eroze ovlivněna přírodními a antropogenními faktory v období pádu Velké Moravy, středověké kolonizace, a v současné době intenzivního zemědělského využívání krajiny. Erozní procesy, zaznamenané v povodňových a eolických sedimentech, budou rekonstruovány pomocí sedimentologických, geofyzikálních, mineralogických  a geochemických metod a pylové analýzy, doplněných radiokarbonovým, dendrochronologickým a OSL datováním. Získané poznatky budou korelovány s historickými záznamy o využití krajiny a s historicko-klimatologickými údaji o extrémních vichřicích a povodňových událostech. Rekonstrukce holocénního vývoje bude konfrontována s recentní dynamikou geomorfologických (fluviálních) pochodů.Cílené interdisciplinární studium tohoto přírodního archívu, doplněné historickými údaji, umožní rekonstruovat vývoj klimatu ve střední Evropě v posledním tisíciletí.