Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku

Autoři: Rudolf Brázdil, Karel Kirchner, Ladislav Březina, Petr Dobrovolný, Martin Dubrovský, Olga Halásová, Jiří Hostýnek, Kateřina Chromá, Jana Janderková, Zdeněk Kaláb, Kateřina Keprtová, Oldřich Kotyza, Oldřich Krejčí, Josef Kunc, Jan Lacina, Zdeněk Lepka, Aleš Létal, Jarmila Macková, Zdeněk Máčka, Ondřej Mulíček, Pavel Roštínský, Tomáš Řehánek, Daniel Seidenglanz, Daniela Semerádová, Zbyněk Sokol, Eva Soukalová, Josef Štekl, Miroslav Trnka, Hubert Valášek, Antonín Věžník, Vít Voženílek, Zdeněk Žalud

Oponenti: Jaromír Demek, Vilibald Kakos

Morava a Slezsko patří stejně jako celá České republika k těm částem světa, kde přírodní extrémy působí každoročně větší či menší materiální škody a nezřídka si vyžádají i ztráty na lidských životech. Platí to především o povodních, které jsou v případě střední Evropy vůbec nejničivějším přírodním fenoménem a nabývají charakteru přírodních katastrof jako tomu bylo např. v červenci 1997 nebo srpnu 2002. Vedle nich ovšem nelze opomenout ani řadu dalších hydrometeorologických extrémů, jako jsou např. přívalové a dlouhotrvající srážky, sucha, vichřice, krupobití, námrazové jevy, velké množství sněhu, extrémní teplé či studené vlny, jejichž projevy lze zaznamenat v lokálním až regionálním měřítku. Významné lokální dopady v krajině mohou mít rovněž geomorfologické extrémy, které jsou představovány zejména svahovými procesy (např. sesuvy, skalní řícení, bahenní a blokovo-bahenní proudy).

Ochrana lidských životů a minimalizace materiálních ztrát při takovýchto přírodních extrémech vyžaduje nejen včasnou prognózu jejich výskytu a organizaci záchranných prací, ale i důkladné poznání jejich časových a prostorových změn. Proto poskytla Grantová agentura České republiky v letech 2003–2005 finanční prostředky pro řešení grantového projektu č. 205/03/0211 „Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku“. Nositelem grantu se stala Univerzita Palackého v Olomouci (odpovědný řešitel prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (spoluřešitel prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.) a Ústavem geoniky Akademie věd České republiky, pobočkou Brno (spoluřešitel RNDr. Karel Kirchner, CSc.). Šíře a komplexnost řešené tématiky si však vyžádala spolupráci s řadou dalších odborníků mimo rámec řešitelského kolektivu ze tří uvedených pracovišť, podporovaných při jejich výzkumné činnosti i z jiných grantových prostředků. Výsledkem této široké interdisciplinární spolupráce je předkládané kolektivní dílo.

432 s. (z toho 60 s. anglického summary), 278 obrázků a grafů, 44 tabulek

obsah publikace [PDF]