Časová a prostorová variabilita klimatu České republiky podle denních vizuálních záznamů počasí a přístrojových měření

Název projektu: GA205/05/0858 Časová a prostorová variabilita klimatu České republiky podle denních vizuálních záznamů počasí
a přístrojových měření

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2005-2007

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolunavrhovatelé: RNDr. Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav, Praha), PhDr. Oldřich Kotyza (Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice)

Spolupracovníci: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., Mgr. Ladislava Řezníčková, Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Cíl řešení:

Projekt se zabývá analýzou klimatu České republiky v období 1750-2004 se zaměřením na teplotu vzduchu, tlak vzduchu, oblačnost a srážky na základě syntézy systematických denních přístrojových a časných přístrojových měření a vizuálních denních záznamů počasí. Nově jsou zpracovány a homogenizovány denní a měsíční řady systematických měření výše uvedených meteorologických prvků pro stanice Praha-Klementinum, Brno a Děčín-Podmokly. Analyzována a homogenizována jsou rovněž časná přístrojová pozorování zpřelomu 18. a 19. století v Žitenicích, Teplé, Jihlavě, Opavě a jinde. Kvantitativně zpracovány jsou dostupné vizuální denní záznamy počasí z různých míst ČR. S použitím přístrojových měření a vizuálních pozorování jsou sestaveny syntetické řady denních a měsíčních hodnot, použité pro statistickou analýzu časoprostorové variability klimatu ČR s ohledem na výskyt povětrnostních extrémů a klimatických anomálií a ve vazbě na změnu cirkulačních charakteristik v Evropě. Analyzují se rozdíly v kolísání klimatu v před-industriálním období (rozhodující působení přirozených klimatotvorných faktorů) a v industriálním období s rostoucím antropogenním efektem se zřetelem na poslední část tzv. malé doby ledové a současné globální oteplování. Hodnotí se vazba variability regionálního klimatu ČR na globální klimatické změny.

Publikace:

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2008a): Weather information in the diaries of the Premonstratensian Abbey at Hradisko, in the Czech Republic, 1693-1783. Weather, 63, 7, 201-207

Brázdil, R., Krušinský, R., Řezníčková, L. (2008b): Zprávy o počasí z let 1655-1656 v deníku Jana Františka Bruntálského z Vrbna. Časopis Matice moravské, 127, 2, 455-467

Brázdil, R., Valášek, H., Řezníčková, L., Štěpánek, P. (2008c): Měření srážek v Těšíně v období leden 1777-leden 1778. Meteorologické zprávy, 61, 1, 26-29

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands III: František Jindřich Jakub Kreybich, Žitenice, 1787-1829. Meteorologický časopis, 10, 2, 63-74 [PDF]

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2007): Vizuální denní záznamy počasí jako zdroj informací pro rekonstrukci klimatu českých zemí. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1112-1118. ISBN 978-80-7040-986-2.

Řezníčková, L., Štěpánek, P., Brázdil, R. (2007): Homogenizace řad denních hodnot tlaku a teploty vzduchu v Brně v období 1848-2005. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1258-1263. ISBN 978-80-7040-986-2.

Řezníčková, L., Brázdil, R.,Tolasz, R. (2007): Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961–2002. Theoretical and Applied Climatology, 88, 3–4, 179–192.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands II: Andreas Sterly, Jihlava, 1816-1840 (1844). Meteorologický časopis, 10, 1, 3-12 [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2006): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands I: Ferdinand Knittelmayer, Brno, 1799-1812. Meteorologický časopis, 9, 2, 59-71 [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Počasí v Čechách v letech 1805-1806: konfrontace vizuálních a přístrojových pozorování. Meteorologické zprávy, 60, 6, 187-193

Štěpánek, P., Řezníčková, L., Brázdil, R. (2006): Homogenization of daily air pressure and temperature series for Brno (Czech Republic) in the period 1848–2005. WCDMP, WMO, Geneva, v tisku.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2005): Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století. Historie počasí a hydrometeorologických extrémů. Brno v minulosti a dnes - suplementum. Archiv města Brna, Brno, 452 s.

Řezníčková, L., Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands. In: From the Holocene to the Anthropocene: Climate of the Last 1000 Years. Swiss National Science Foundation - NCCR, Bern, nestr.