Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku

Název projektu: GA205/03/0211 Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace
na Moravě a ve Slezsku

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2003-2005

Navrhovatel: doc. RNDr. Vít Voženílek CSc. (katedra geoinformatiky PřF UP, Olomouc),

Spolunavrhovatelé: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno), RNDr. Karel Kirchner CSc. (Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno),

Spolupracovníci: Ing. Zdena Dobešová, Mgr. Emil Kudrnovský, Mgr. Pavel Sedlák (katedra geoinformatiky PřF UP, Olomouc),
doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSs., Mgr. Kateřina Keprtová, Mgr. Jarmila Burianová (Macková), Ph.D., Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (Geografický ústav PřF MU, Brno), RNDr. Jan Lacina, CSc., RNDr. Sylvie Hofírková, Bc. Daniel Dobiáš, Bc. Bohumil Frantál (Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno)

Cíl řešení:

Cílem řešení projektu je komplexní geografická analýza a kartografická prezentace vybraných přírodních extrémů se zřetelem na jejich dopady na území Moravy a Slezska. V projektu budou také řešeny další otázky: časová a prostorová analýza geomorfologických extrémů, biogeografické aspekty dopadů geomorfologických extrémů, časová a prostorová variabilita a dopady hydrometeorologických extrémů v referenčním období 1961-2000, chronologie hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů za posledních 500 let, datové modelování přírodních extrémů v prostorových databázích pro jejich zpracování v GIS, kartografická vizualizace prostorových databází přírodních extrémů se zřetelem na spektrum uživatelů, hodnocení přírodních extrémů na Moravě a ve Slezsku v kontextu globálních změn, geografická syntéza, vývojové trendy, rizika.

Výsledkem řešení projektu budou: poznatky o časové a prostorové variabilitě vybraných přírodních extrémů na území Moravy a Slezska a v kontextu globálních změn, poznatky o dopadech vybraných přírodních extrémů na složky krajinné sféry a člověka na území Moravy a Slezska, sestavení metodiky datového modelování přírodních extrémů v prostředí GIS, poznatky o specifikách kartografické vizualizace přírodních extrémů, geografická syntéza, stanovení vývojových trendů a rizik.

Publikace:

Brázdil, R. (2005a): Documentary evidence of economic character as a source of information for the study of past climate variability and its human impact. In: ESF-HOLIVAR workshop Climate-human society interactions during the Holocene. Stockholm University, Stockholm, nestr.

Brázdil, R. (2005b): Windstroms and floods in the Czech Republic during the past millennium. Chikyu Monthly, 27, 9, 678-686

Brázdil, R., Kirchner, K., Březina, L., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Halásová, O., Hostýnek, J., Chromá, K., Janderková, J., Kaláb, Z., Keprtová, K., Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, J., Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, P., Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Z., Soukalová, E., Štekl, J., Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., Brno, Praha, Ostrava, 432 s.

Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Historické informace o pěstování vinné révy jako zdroj údajů pro historickou klimatologii. In: Dějiny vinařství na Moravě. Moravský zemský archiv, Brno, 17-26

Dobrovolný, P., Fukátko, J. (2003): Digital mapping of climate history of the Czech Republic from documentary sources. In: Konečný, M., ed.: International symposium on Digital Earth. Proceedings. Brno, Masaryk University, 146-153

Dobrovolný, P., Keprtová, K. (2005): Mapování historických zpráv o počasí. In: Mapa v informační společnosti. 16. kartografická konference. Brno, Univerzita obrany Brno, 62-71

Keprtová, K., Dobrovolný, P. (2006): Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In: Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. VŠB-TU, Ostrava, 1-8